Vad är Mifid och Mifir?

Så överlver du Mifid II. Mifid är ett EU-direktiv som syftar till att stärkta skyddet för investerare, samt konkurrensen i handeln med finansiella instrument.

I Sverige infördes direktivet år 2007 genom lagen om värdepappersmarknaden, EG-kommissionens särskilda förordning och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse respektive om marknadsplatser.

Det som nu är aktuellt är en uppdatering genom Mifid II samt Mifir, Europaparlamentets förordning om marknader för finansiella instrument. Syftet är att skapa en harmoniserad rättslig ram för kraven på värdepappersföretag, reglerade marknader och andra handelsplatser, och att ”stärka finansmarknadernas effektivitet, motståndskraft och integritet”, skriver finansmarknadsminister Per Bolund i lagrådsremissen.
”Dokumentationen ska göras på ett sådant sätt att Finansinspektionen kan övervaka instituten följer både lagen om värdepappersmarknaden, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen och marknadsmissbruksregler.”

Finansinspektionens förslag till nya vädepappersföreskrifter

Nyheterna avser bland annat regler om kompetenskrav, lämplighetsbedömningar, information om lämpligt råd, paketerade produkter, intressekonflikter och regler om att ta fram och distribuera produkter.

Mifid II och Mifir trädde i kraft den 3 januari 2018.