Försäljningschefen: Jodå, du får ta emot ersättning – om…

Så överlever du Mifid II. EU:s nya regelverk för finansmarknaderna har trätt i kraft – med full kraft. För rådgivare och återförsäljare av fonder handlar det om att i alla led höja kvalitén för konsumenten.

Den 3 januari 2018 trädde Mifid II, Markets in Financial Instru­ments Directive, samt för­ordningen Mifir i kraft. Det rör sig om omfattande för­ändringar för hela finans­branschen, med nya regler som ska ge bättre konkurrens, mer transparens och utökat investerarskydd.

För rådgivare och distributörer av fonder ställs högre krav bland annat på dokumenta­tion, hantering av intressekonflikter, redovisning av vilka avgifter kunden betalar och vilka risker den föreslagna investering­en innebär.

Peter Gullmert, försäljningschef Carnegie Fonder
Peter Gullmert, försäljningschef Carnegie Fonder

”En stor del av debatten har handlat om det kommande provisionsförbudet. Detta är väldigt strikt, samtidigt som det finns undantag. Vi på Carnegie Fonder vill förstås göra vad vi kan för att underlätta ett fortsatt samarbete med våra partners och har byggt upp en omfattande kunskapsbank som vi gärna delar med oss av”, säger Peter Gullmert, försälj­ningschef på Carnegie Fonder.

Provisionsförbudet gäller rådgivning som marknadsförs som oberoende. Förbudet innebär att ersättning visserligen får tas emot, men då i sin helhet måste vidarebefordras till kunden. Men det finns alltså undantag.

Höj kvalitén! Provisionsförbud och undantag

Ersättning får tas emot och behållas av värdepappersinstitut som inte kallar sig oberoende, om:

  • Ersättningen inte försämrar möjligheterna att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa intresse,
  • tydlig information om ersättningen ges till kunden innan tjänsten tillhandahålls,
  • Ersättningen är utformad för att höja kvalitén på den erbjudna tjänsten till kunden.

Som Carnegie Fonder tolkar regelverket innebär kravet på kvalitetshöjning att ersätt­ningen ska ge kunden ett på­tagligt och kontinuerligt mer­värde.

Hur höjer man kvalitén på tjänsten?

Tre kriterier måste var uppfyllda för att ersättningen ska anses höja kvalitén på den tjänst som kunden föreslås:

1. Ersättningen medför en förhöjd nivå på tjänsten, såsom:

  • tillhandahållande av icke-oberoende investeringsrådgivning.
  • ett brett utbud av lämpliga finansiella instrument
  • tillhandahållande av instrument från utomstående leverantörer som inte har nära koppling till det berörda bolaget
  • erbjudande om att minst en gång om året göra en bedömning av kundens investeringar.

2. Ersättningen ger en påtaglig fördel för kunden

3. Ersättningen är motiverad genom att kunden löpande får en förmån

”Värdepappersföretagen måste fortlöpande uppfylla kraven, så länge de fortsätter att betala eller att ta emot ersättning. De ska också kunna visa att alla inci­tament som betalats till eller mottag­its av företaget är utformade för att höja kvaliteten på tjänsten”, säger Peter Gullmert.

”Begreppet ersättning eller förmån ska ges en vid innebörd och innefattar bl.a. avgifter, provisioner och monetära och icke-monetära förmåner.”

Finansinspektionens förslag till nya värdepappersföreskrifter

Även om det hela kan låta komplicerat, bygger allt på sunt förnuft och kundfokus.

”Med vårt fondutbud och vår historik hoppas vi kunna hjälpa våra samarbetspart­ners att bygga en långsiktigt hållbar affär, även med det nya regelverket”, säger Peter Gullmert.
Mifid II och Mifir trädde i kraft den 3 januari 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se.