Mifid II – Överlevnadsguide i 6 steg

EU:s nya regelverk för finansmarknaderna har trätt i kraft. För rådgivare och återförsäljare av fonder handlar det om att i alla led höja kvaliteten för konsumenten.

Här kommer 6 tips till dig som distribuerar fonder.

Mifid Högre kompetens

Krav 1: Högre kompetens

Vad: Den som lämnar råd eller information måste ha tillräcklig kunskap och information om bland annat historisk och förväntad avkastning, förhållandet mellan risk och avkastning samt värderingsprinciper.

Konsekvens: Behöver kunna erbjuda ett utbud av god kvalitet som du som rådgivare har hög kunskap om.

Så hjälper vi dig:

 • Vi hjälper dig som förmedlare/rådgivare med utbildning och kontinuerlig uppdatering kring våra fonder.
 • Vi erbjuder genomarbetad fondinformation, månadsrapporter och förvaltarkommentarer.
 • Vi har lång erfarenhet och är transparenta med innehav, portföljer och avgifter

 

Mifid Bättre kundinformation

Krav 2: Bättre kundinformation

Vad: Informationsreglerna för värdepappersföretag är omfattande. Bland annat ska kundens behov, egenskaper och mål kartläggas, hänsyn tas till kundens risktolerans och förmåga att bära förluster definieras. Vidare ska alla kostnader och avgifter förknippade med investeringen redovisas och dokumenteras.

Konsekvens: Ökad transparens gällande avgifter, kostnader och skapad avkastning gör att fonder med kort historik, svaga förvaltningsresultat och höga avgifter blir svåra att motivera.

Så hjälper vi dig:

 • Våra fonder har lång historik, goda förvaltningsresultat och höga betyg
 • Vi är transparenta och avgifter samt avkastning i våra fonder tåls att jämföras
 • Carnegie Fonder förser dig med grundlig information om fonderna både gällande avgifter och skapad avkastning

 

Mifid Ersättning från tredje part

Krav 3: Ersättning från tredje part

Vad: Syftet här är att förhindra väsentligt högre ersättningar för vissa produkter i jämförelse med andra, samt att begränsa ersättningar som betalas up-front. Ersättningen som tas emot måste stå i proportion till den förmån kunden får och får inte tas emot om det skapar intressekonflikt där kundens intresse försämras.

Konsekvens: Allt måste redovisas, motiveras och dokumenteras gällande ersättningar och förmåner.

Så hjälper vi dig:

 • Våra ersättningar är marknadsmässiga och kan samtidigt motiveras mot kund.
 • Fonder med lång historik sedan 1988 och god historisk avkastning.
 • Carnegie Fonder är en långsiktig och etablerad partner med bred representation.

 

Krav 4: Hantering av intressekonflikter

Vad: Alla rimliga åtgärder skall vidtas för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan institutet, ett anknutet ombud eller någon närstående person till dem och en kund.

Konsekvens: Många olika intressekonflikter, bl.a. rådgivning av endast ”egna” fonder och produkter.  Att rekommendera fonder med höga avgifter och ersättningar kan leda till svårhanterliga intressekonflikter.

Så hjälper vi dig:

 • Carnegie Fonder har konkurrenskraftiga fonder med olika inriktningar, risknivå och tillgångsslag
 • Carnegie Fonder är ett oberoende fondbolag
 • Våra fonder finns tillgängliga på de flesta plattformar och i försäkringsbolagens utbud

 

Mifid Produkstyrning & målgrupp

Krav 5: Produktstyrning och målgrupp

Vad: Krav att målgrupp fastställs för instrumentet och att det säkerställs att produkten är förenlig med målgruppens behov, egenskaper och mål.

Konsekvens: Produkter som producerats av ett värdepappersinstitut är ofta komplexa och kraven för distribution långtgående, medan regelverket för distribution av till exempel fonder är betydligt enklare.

Så hjälper vi dig:

 • Carnegie Fonder har ett brett utbud med aktiefonder, räntefonder och blandfonder som är ”icke-komplexa” och passar en bred kundgrupp
 • Våra fonder sträcker sig från 1 till 6 på den 7-gradiga riskskalan. Våra fonder passar därmed kunder med olika riskprofiler
 • Fonder med lång historik och hög representation inom försäkringsbolag och på plattformar

 

Mifid Rapportering och dokumentation

Krav 6: Rapportering och dokumentation

Vad: Ersättning får tas emot och behållas av värdepappersinstitut som inte kallar sig oberoende förutsatt att;

 1. Ersättningen inte försämrar möjligheterna att agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa
 2. Tydlig information om ersättningen ges till kunden innan tjänsten tillhandahålls
 3. Ersättningen är utformad för att höja kvalitén på den erbjudna tjänsten till kunden

Konsekvens: Fondutbud måste kunna påvisas vara till fördel för kund och dokumenteras.

Så hjälper vi dig:

 • Carnegie Fonder har ett brett fondutbud med goda förvaltningsresultat jämfört med konkurrenter och index
 • Transparens och gedigen information och rapportering om våra fonder
 • Vi hjälper er med att påvisa mervärde, argument och dokumentation

Ladda ned PDF

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se.